Burgerlijke Gemeente


In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan persoonsgegevens van alle inwoners van je burgerlijke gemeente. Je adres is er te vinden, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, je nationaliteit, ouders en kinderen.

Deze informatie wordt doorgegeven aan de overheid, en aan maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen, voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op de gegevens uit de GBA. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De wettelijk voorgeschreven
gegevensverstrekking kunt je niet voorkomen.

In enkele gevallen is het echter wél mogelijk om geheimhouding van je gegevens aan te vragen. Het gaat dan om informatie die wordt verstrekt aan:
• Verplichte derden ( zoals curatoren of advocaten t.b.v. het opstellen van dagvaardingen).
• De stichting interkerkelijke ledenadministratie (SILA, die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen).
Als je je laat uitschrijven bij de SILA word je niet automatisch uitgeschreven uit de ledenadministratie van het kerkgenootschap. Hiervoor moet je zelf zorg dragen. Dat kan door contact op te nemen met je kerkgenootschap of met de SILA zelf.

Je kunt bij de afdeling Burgerzaken bij je burgerlijke gemeente een ‘indicatie geheimhouding’ laten plaatsen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Er worden dan geen gegevens meer verstrekt aan derden, waaronder de SILA. De SILA ontvangt dan een bericht van geheimhouding en beëindigt automatisch de registratie. Dit is een procedurele afmelding, want de GBA verstrekt sowieso geen berichten meer ongeacht de genoemde afmelding.

Meer informatie over de SILA staat op de pagina Interkerkelijke Ledenadministratie

Bronnen: www.amersfoort.nl , www.sila.nl